رفتار سازمانی

 • 1. رهبری / Leadership

  رهبری (در بعضی از متون هدایت) یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می‌شود. رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان، به‌نحوی که آنها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند. برخی از صاحب‌نظران، رهبری را یکی از وظایف مدیران قلمداد می‌کنند . درحالی‌که در ...

 • 2. قصدرویگردانی مشتری / Customer Switching Intention

  از آنجائیکه که مشتریان قبل از بُروز رفتار رویگردانی، قصد می‌کنند که به ارتباطشان با شرکت خاتمه دهند، ابزار قصدرویگردانی، یکی از راههای مناسب مطالعه کسانی است که نهایتاً اقدام به ترک شرکت می‌نمایند و می‌تواند یک نقش پیشگیرانه برای خروج مشتریان ...

 • 3. قصدها و نیات‌رفتاری / Behavioral Intention

  طبق تعریف فیشبین و آجزن (1975) قصد یک فرد، عبارتست از: دریافت و ادراکی که فرد از بُروز یک رفتار خاص دارد. به عبارت دیگر قصد فرد یک موقعیت ذهنی و احتمالی می‌باشد که بین فرد با عمل وی ارتباط برقرار می‌کند (گپی و رامایا، 2007)

  بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده ...

 • 4. رابطه قصد فرد با بروز رفتار / Intention & Behavior

  بکر و کونور (1985)  مدل جامعی برای نیات‌رفتاری ارائه کرده‌اند. در این مدل نشان می‌دهد که نیت هر فرد بهترین پیش‌بینی‌کننده رفتار وی می‌باشد. به عنوان مثال، سریعترین و دقیقترین راه تعیین اینکه آیا فردی از کارش استعفا خواهد داد یا خیر این است که از فرد ...

 • 5. رفتار / Behavior

  آدمی از آغاز زندگی، فعالیتها و اعمال دیگران را مشاهده می‌کند و می‌کوشد آنچه را که می‌بیند تفسیر نماید. مطالعه نظام‌یافته رفتار به بهبود توانایی تشریح و پیش‌بینی و همچنین هدایت، کنترل و تغییر رفتار می‌انجامد و نیز از روابط میان رفتارها و واقعیتهای مهم ...

 • 6. نظریه نیازهای سه گانه مک کللند / McClelland's Achievement Motivation Theory

  نظریه ی نیازهای اکتسابی (Achievement Motivation Theory) که در اوایل دهه 1950 توسط دیوید مک کللند (مک کله لند) مطرح شده است به این موضوع می پردازد که انگیزش ریشه در فرهنگ دارد. این نظریه، در کنار نظریه های سلسله مراتب مازلو و مراحل مختلف زندگی گریوز و نظریه ی زیستی- تعلق-رشد آلدرفر، از نظریه های های ...

1
تعداد کل: 6
آقای مشاور