تعریف مدیریت دانش / Knowledge Management Definition

نویسنده: مسعود حسینی دلوئی 10,596 بازدید

پیچیدگی فهم دانش و همچنین وجود رویکردهای مختلف در مورد مدیریت دانش باعث شده است تا نگرش واحدی در خصوص مدیریت دانش شکل نگیرد. در حالیکه بلانت معتقد است که « مدیریت دانش فرآیندی است که از طریق آن سازمان ها اطلاعات جمع آوری شده خود را به کار می گیرند.»، تعریف مالهوترا از مدیریت دانش به این شرح می باشد: «مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطة آن سازمان ها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش) کد گذاری دانش(بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش، مهارت¬هایی را کسب می-کنند.»
و از سوی دیگر کارل ویگ (2002) اعتقاد دارد « مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامات سازمان و افراد .» (ابطحی و صلواتی،1385 :34،33) عباس افرازه نیز به نقل از انجمنKmtool، تعریف مدیریت دانش را چنین بیان می نماید: « مدیریت دانش، مدیریت اطلاعات و داده به همراه مهار تجربیات ضمنی و نهانی افراد جهت تسهیم، استفاده و نیز توسعه سازمان است که به بهره¬روی بیشتر سازمان منجر می شود .»(افرازه، 1386: 34) و این در حالی است که هاینس مدیریت دانش را فرآیندی مبتنی بر چهار رکن زیر می داند.
1- محتوا: که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود.
2- مهارت: دستیابی به مهارت¬هایی جهت استخراج دانش
3- فرهنگ: فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد.
4- سازماندهی: سازماندهی دانش های موجود(ابطحی و صلواتی، 1385 :34)
و در پایان به ذکر تعریف سازمان ناسا(NASA) را از مدیریت دانش می پردازیم.
«گرفتن اطلاعات صحیح در زمان صحیح و از افراد صحیح و کمک به کارکنان در جهت خلق، اشتراک دانش و بکار گیری اطلاعات به شیوه ای که عملکرد ناسا و شرکایش را به شکل قابل سنجشی ارتقاء بخشید.»(Jalari, Fesharaki& Akharan, 2007:130)


منابع و مآخذ :

ابطحی،سید حسین –صلواتی، عادل "مدیریت دانش در سازمان" نشر پیوند نو، چاپ اول، 1383
افرازه، عباس، "مدیریت دانش (مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی)"، ناشر مولف ،چاپ دوم ، 1386
Jafari, M., Fesharaki.M.N. , Akhavan , A.(2007)”Establishing an integrated KM System in Iran Aerospace Industries Organization ”Journal of Knowledge Management , Vol.11 No.1 , pp.127-42


نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
710 W
آقای مشاور