مدیریت دانش: عوامل موفقیت، روش اجرا و چالشها

نویسنده: محمد آیتی گازار 4,649 بازدید

عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه افراد و نظریه پردازان، گوناگون است. ازجمله این افراد هیزینگ HEISING است که عوامل موفقیت مدیریت دانش را به دست آوردن تخصص از تجربه، ترویج فرهنگ پست الکترونیک، حمایت مدیران عالی، ترکیب کردن وظایف دانش با وظایف روزانه می داند. ازطرف دیگر پروساک (PRUSAK) عوامل مــــوفقیت در مدیریت دانش را عوامل زیر می دانند: 1 - فناوری؛ 2 - ایجاد و پراکنده کردن دانش؛ 3 - به اشتراک گذاری دانش؛ 4 - منابع الکترونیک برای دانش؛ 5 - آموزش، یادگیری؛ 6 - ایجاد اعتماد در بین افراد؛ 7 - زیرساختاری برای دانش.

روشهای اجرای مدیریت دانش در سازمانها: اگر چه در مورد تعریف مدیریت دانش و حیطه های آن توافق کلی وجود ندارد اما متون مختلف در این نکته اتفاق نظر دارند که برای موقعیتها و سازمانهای متفاوت راهبردهای مختلفی برای اجرای مدیریت دانش وجود دارد. یک مطا لعه ی اکتشافی با نگریستن به آنچه که در واقع، مردم را به اشتراک دانش تشویق می نماید، پیشنهاد می کند که نگرش مثبت و توقع سودمندی برای سازمان، نسبت به سیستمهای پاداش بیرونی نتایج بهتری دارد. بررسی پنج شرکت موفق در استفاده از راهبردهای مدیریت دانش نشان داد که یک عامل کلیدی برای موفقیت و طراحی اقدامات مدیریت دانش بگو نه ایست که با فرهنگ کنونی سازمان سازگار باشد، نه اینکه سعی کند فرهنگ کنونی سازمان را تغییر دهد تا با اقدامات مدیریت دانش هماهنگ شود. به همین دلیل سازمانهایی که بتدریج مدیریت دانش را اجرا میکنند و با فرهنگ سازمانی همگام هستند موفق تر از سازمانهایی بوده اند که در صدد ایجاد تغییرات شدید و گسترده بوده اند. کلی(2004) برای اجرای مؤثر مدیریت دانش ، ادغام سه جنبه مختلف ازمدیریت سازمانی را ضروری می داند: راهبرد کلی مدیریت کسب و کار، راهبرد سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات و راهبرد مدیریت منابع انسانی. وی تأکید میکند که اگرچه راهبرد مناسب فن آوری و نیروی انسانی خواهد توانست راهبرد مدیریت دانش را به طور مؤثر اجرا نماید، ا ما اگر مسائلی در مورد کار تیمی یا ا رتباط مؤثر یا رقابت منفی بیش از حد بین کارکنان سازمان وجود داشته باشد سودمندی مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی در جای دیگر از نقشه ی دانش داخل سازمان صحبت می کند که ضمن صرفه جویی در زمان، کارکنان را قادر می سازد سریعتر به اهدافشان برسند. مدیریت دانش جهت اجرا نیازمند عوامل ذیل می باشد: -    درک و پذیرش ارزش اطلاعات و دانش به عنوان یک ابزار استراتژیک. -    داشتن یک گروه مدیریتی که نسبت به اجرای مدیریت دانش وفادار و متغهد باشند. -    داشتن قابلیت و تمایل به تغییرات. -    داشتن انگیزه و علاقه جهت بهتر شدن. -    تمایل به درگیر کردن کارمندان در فرایند کار. -    اعتقاد به این امر که کارمندان از توانایی خود بطور کامل بهره برداری نکرده اند. -    پذیرش یک سیستم باز با توجه به سهیم شدن در اطلاعات و دانش. چالشهای مدیریت دانش: اگر چه مدیریت دانش بسیار ساده به نظر می رسداما شرکتهایی که سعی دارند به شرکتهای دانش محور تبدیل شوند با مشکلات اساسی روبرو هستند.نخست اینکه پاسخ صحیحی برای همه ی مشکلاتی که با آن روبرو هستند وجود ندارد و همچنین علاوه بر این دستور العمل خاصی نیز جهت اجرای روشها و مفاهیم مدیریت دانش موجود نمی باشد. بعنوان یک استراتژی برای توسعه و پیشرفت ، باید در ساختارها و ارزشهای اساسی سازمان تغییر ایجاد شود تا از رقیبان متمایز شوند.


نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
297 W
آقای مشاور