قصدها و نیات‌رفتاری / Behavioral Intention

طبق تعریف فیشبین و آجزن (1975) قصد یک فرد، عبارتست از: دریافت و ادراکی که فرد از بُروز یک رفتار خاص دارد. به عبارت دیگر قصد فرد یک موقعیت ذهنی و احتمالی می‌باشد که بین فرد با عمل وی ارتباط برقرار می‌کند (گپی و رامایا، 2007)

بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده [1] فیشبین و آجزن (1975)، قصد انجام دادن یک رفتار، تابعی است از :

1 ) نگرش فرد نسبت به یک رفتار

2 ) نظر افرادی که برایشان اهمیت قایل است در باره آن رفتار

3 ) برداشت فرد از سختی یا آسانی به انجام رساندن آن رفتار.

برای مثال، بر اساس این نظریه، امکان ترک سیگار در فردی که ویژگی‌های زیررا داشته باشد بیشتر است:

1 ) نگرش مثبت در مورد ترک سیگار داشته باشد (نگرش نسبت به رفتار).

2 ) تصور کند دیگرانی که برایشان ارزش قایل است ترک سیگار او را تایید می‌کنند (هنجارهای انتزاعی).

3 ) احساس کند ترک سیگار در اختیار اوست (احساس کارآیی فردی).

در واقع نگرش فرد، از طریق تبدیل به نیات رفتاری بر رفتار اثر می‌گذارند (رضائیان، 1384، 203). از آنجا که نیات‌رفتاری پیش‌بینی‌کننده رفتار واقعی محسوب می‌شوند اندازه‌گیری نیات‌رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد (صمدی و دیگران، 1387)-1 Theory of planned behavior

**منابع** و ماخذ:

**رضائیان، علی (1384)، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات سمت، چاپ ششم**
**صمدی، منصور و دیگران (1387)، نارسایی در ارائه خدمات، استراتژ یهای احیاء خدمات و تاثیر آنها بر رفتار مصرف‌کننده، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، ص 71 تا 86**

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
219 W
آقای مشاور