مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

 • 1. نقش کارکردی اموزش و رسانه های جمعی در فرهنگ ترافیک با تاکید بر شهر مشهد

  موضوع ترافیک در هر جامعه ای یک واقعیت اجتماعی است که ناشی از مسائل مختلف شکل می گیرد بارزترین نکته اینجا است که انسانی با تمام توانمندی های خود توانسته است بر صنعت فائق اید و لیکن را برای حل معضل ترافیک نتوانسته عالی ترین قوانین را تدوین کند لکن نقش انسانی خود را در حل مشکل ترافیک نادیده گرفته است کارکرد ...

 • 2. اثربخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد

  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بررسی میزان اثربخشی خانه های فرهنگ می باشد خانه های فرهنگ می توانند در بوته ی نقد و ارزیابی قرار گیرند تا یاریگر ترسیم هرچه بهتر برنامه های اتی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری باشند بنابراین باید به این سوال پاسخ داده شود که تا چه اندازه برون داد برنامه ی اموزشی یا فرهنگی ...

 • 3. ارائه الگوی مناسب مکان یابی پایانه های مسافربری برون شهری

  یکی ا زمقولات مهم در برنامه ریزی شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است این بدان معناست که فعالیتهای مختلف شهری نیازمند فضای مناسب خود می باشند و امکان استقرار انها در هر ناحیه شهری و جود ندارد این امر از طریق در نظر گرفتن ویژگیهای کارری ها و نحوه ارتباط آنها با سایر کاربری ها شهری امکان ...

 • 4. ارزیابی تاثیر پارک حاشیه ای وسایط نقلیه بر میزان تاخیر شبکه در محدوده تقاطع های چراغدار شهری مطالعه موردی: شهر مشهد

  تقاطع ها در شبکه معابر شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند براساس نتایج مطالعه شده در پیشینه تحقیق بطور متوسط سی و پنج تا چهل درصد از زمان سفر در مرکز شهرها ناشی از تاخیر به وجود امده در تقاطع ها است هدف این مقاله طراحی یک مدل جهت پیش بینی تاخیر در محدوده تقاطع های چراغ دار با در نظر گرفتن اثرات پارک ...

 • 5. ارزیابی تاثیر مستقیم سیاست حذف یارانه حاملهای انرژی بر هزینه جابجایی مسافر در سیستم حمل و نقل عمومی شهری در ایران

  مصرف فزاینده حاملهای انرژی در کشور علاوه بر اتلاف منابع استراتژیک و ضررهای مالی و اقتصادی دربخش حمل و نقل باعث تشدید مشکلاتی همچون الودگی های زیست محیطی و ازدحام های ترافیکی در شهرها می گردد. در کشورهای مختلف دنیا دولت با ارائه بسته های سیاستی و راهبردهایی همچون کنترل قیمت سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی ...

 • 6. ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداریها در توسعه مدیریت شهری

  شوراهای اسلامی شهرو شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها کارامدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم گیری محلی هستند توسعه نقش آنها در امور ...

 • 7. امنیت زنان در فضای شهری

  شهر فضایی است که تحرک، تداوم و توسعه از مشخصات بارز آن به شمار می اید و ناگزیر از تحرک و توسعه در فضای مکانی است فضاهای شهری بدلیل جوانب فیزیکی و کالبدی خود نوعی فضای نمادین است که با شهر و کالبد شهر پیوندی عمیق دارد بنابراین فضای شهری فضایی است که عنصری هویت بخش از یک شهر تلقی می شود دراین مقاله به ...

 • 8. اولویت بندی نیازهای اموزشی اعضای شوراهای شهری استان خراسان رضوی

  امروزه برای همگان روشن گردیده است که با اموزش برخی دانشها، نگرش ها، و مهارتهای خاص می توان عملکرد را ارتقا بخشید برای تشخیص مهمترین دانش ها نگرش ها و مهارتها از نیازسنجی اموزش استفاده میشود. بنابراین از نیاز سنجی اموزشی به عنوان مهمترین مرحله برنامه ریزی اموزشی و بلکه اساسی ترین فرایند یک نظام اموزشی ...

 • 9. بررسی اثر اشتغال در بخش صادراتی بر اشتغال محلی در شهرهای ایران : ازمون نظریه رشد مبتنی بر صادرات با استفاده از نسبت مکانی

  در این مقاله به بررسی اثر اشتغال دربخش صادراتی برروی رشد شهرها با استفاده از نگرش نظریه رشد مبتنی بر صادرات پرداخته شده است برای این منظور مطالعه ای به صورت مقطعی عرضی روی یک صدو سی مورد از شهرستانهای کشور انجام شده است نتایج به دست آمده نشان میدهد که یک واحد افزایش اشتغال در بخش صادراتی باعث افزایش ...

 • 10. بررسی اثر سکونت گاههای غیررسمی بر امنیت شهری نمونه موردی کلانشهر مشهد

  سکونت گاههای غیررسمی حاشیه نشینی جلوه ای از فقر است و پیدایش و گسترش آنها گویای موانع ساختاری و ناکارامدی سیاستهای کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی برای اقشار کم درامد شهری در سطح کلان می باشد توسعه نامتعادل منطقه ای به همراه حوادث غیر مترقبه منجر به مهاجرتهای گسترده ای می شود مهاجرینی که در توسعه ...

 • 11. بررسی تحلیل وضعیت کاربری زمین و توسعه فضای شهری مطالعه موردی: شهر الشتر

  یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی شهری برنامه ریزی کاربری زمین است موضوع اصلی در آن نحوه تخصیص زمین به کاربریهای مختلف و هماهنگ کردن انها با یکدیگر است توسعه فضای شهری نشات گرفته از این نحوه تخصیص کاربری زمین می باشد امروزه گسترش فضای شهری موجب کمبود خدمات و امکانات شهری و مشکلات زیست محیطی متعددی گردیده ...

 • 12. بررسی تطبیقی بافتهای موجود شهر بجنورد در ارتباط باالگوهای توسعه پراکنده و فشرده شهری

  برنامه ریزان شهری در دهه های پایانی قرن بیستم به دلیل نگرانی های زیست محیطی ناشی از شهرسازی مدرن به دنبال پارادایم جدید توسعه پایدار و فرمی ایده ال برای شهر پایدار می گردند چرا که توسعه پراکنده و گسترش افقی شهرها سبب بروزاختلافات مختلف اجتماعی - اقتصادی و کالبدی در پیکره شهرها شدها ست بنابراین در طی ...

 • 13. بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم

  شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها در پی ان تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی از چالشهای جدی پیش روی برنامه ریزی شهری و نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود و با توجه به این که یکی از محورهای اطلاعاتی لازم جهت برنامه ریزی صحیح ملی و منطقه ای اگاهی از توانمندی هایتولید ی بخشهای ...

 • 14. بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد

  یکی از اهداف برنامه ریزی یافتن نظم، ترتیب، طرح، الگو و مرتبه در توزیع عناصر فیزیکی و فرهنگی و درک ارتباط منطقی بین موضوعات مختلف می باشد هدف این پژوهش ناخت و تعیین سطوح در سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی است که با استفاده از مدلهای حد اختلاف طبقه ای، الگوی زیپف و الگوی ارتور اسمایلز، سطوح سلسله مراتبی ...

 • 15. بررسی میزان پتانسیل انومی (اشفتگی اجتماعی) در شهر رشت

  این مقاله به بررسی پتانسیل انومی اشفتگی اجتماعی در شهر رشت در ابعاد مختلف آن می پردازد این بررسی با استفاده از دیدگاه انومی مرتون انجام گرفته است از نظر وی انومی به منزله عدم تناسب بین اهداف پذیرفته شده اجتماعی و راه های رسیدن به انها یا کسب موفقیت است هرچه این عدم تناسب بیشتر باشد انومی نیز بیشتر است ...

1 2 3 4 بعدی »
تعداد کل: 56
آقای مشاور