بازاریابی در بیمه

  • 1. 21 نکته بازاریابی بیمه، برای مشاوران کم تجربه و جوان / ترجمه

    مقدمه:

    فروش بیمه با فروش هر چیز دیگری فرق می کند. بیمه از گران ترین چیزهایی است که مردم می خرند بدون آنکه بتوانند آن را ببینند، لمس کنند یا در دست بگیرند. در واقع تو ایده هایت را می فروشی، تو میزان اعتماد به خودت را می فروشی. تو وعده ها و قولهایت را می فروشی. تو، خودت را می فروشی. غالب فروشندگان ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور