مدیریت‌ منابع‌ انسانی

 • 1. مدلسازی یک مرکز خدمات مشترک منابع انسانی (HR) (ترجمه)

  تعداد فزاینده سازمان های بزرگ چند ملیتی در انتقال کارکرد منابع انسانی، در حال تبدیل به مدل های خدمات مشترک هستند. باور عمومی بر این است که کاربرد مدل خدمات مشترک HR با تقویت راهبردی کارکرد HRدر سطح شرکت و صرفه جویی در سطح عملیاتی،می تواند نقش HR را انتقال دهد. اگرچه، مطالعات دانشگاهی اندکی به منظور ...

 • 2. Modeling an HR shared services center: Experience of an MNC in the United Kingdom

  An increasing number of large and multinational organizations are moving to shared services models in delivering the human resource function. It is commonly believed that the adoption of an HR shared services model can transform the role of HR by enabling the HR function to be more strategic at the ...

 • 3. The effects of employee empowerment on achievement motivation and the contextual performance of employees

  The purpose of this study is to investigate the effects of perceived employee empowerment on achievement motivation and performance of employees. For this purpose, the data gathered from employees of public and private banks operating in Ankara have been analyzed, applying statistical techniques ...

 • 4. تاثیرات قدرتمندسازی کارکنان در کسب انگیزه و عملکرد ضمنی کارکنان (ترجمه)

  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرات تفویض قدرت به کارکنان در کسب انگیزه و عملکرد کارکنان است. بدین منظور، اطلاعات حاصل از کارکنان بانک های عمومی و خصوصی فعال در آنکارا مورد تحلیل قرار گرفته است و تکنیک ها و روش های آماری بر آن اعمال گردیده است. تحلیل این اطلاعات بر این نکته دلالت دارد که تفویض قدرت به ...

1
تعداد کل: 4
آقای مشاور