سیدمحمد اعرابی

 • 1. مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرشی تطبیقی

  در این تحقیق نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی دولت در کشورهای فرانسه؛ انگلستان؛ ژاپن و آمریکا مقایسه می گردد. این بررسی بر محور سه حوزه حقوق اساسی؛ نظام اداری و جامعه مدنی صورت می گیرد که می تواند به عنوان مبنای جهت طراحی الگوی مناسب نظام پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقوق ارباب ...

 • 2. طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت

  نظام پرداخت (حقوق و مزایا) یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی و اثر بخشی؛ خلاقیت و نوآوری و کیفیت زندگی منابع انسانی می باشد. در این مقاله در مرحله اول روش طراحی نظام پرداخت در شش مرحله تبیین می گردد. در مرحله دوم حاصل مطالعات نظری در دو بخش ویژگی های مفهومی (در سه مدل) و ویژگی های روشی (در چهار روش) ...

 • 3. ارائه یک مدل هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های سطح کسب و کار و استراتژی های فناوری اطلاعات

  مقاله حاضر برمبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک (SRP S) را جهت هماهنگی بین استراتژی فناوری اطلاعات و ا ستراتژی سطح کسب و کار ارائه می دهد دراین مقاله پس از مروری بر اهمیت و جایگاه هماهنگی استراتژیک در حوزه ی فناوری اطلاعات، نگرش نقاط مرجع استراتژیک معرفی شده و سپس براساس آن دو نقطه به عنوان نقاط مرجع اعلم ...

 • 4. بررسی و طبقه بندی استراتژی های مالی

  در این مقاله تئوری ها و استراتژی های مالی بررسی کرده و نقش این استراتژی ها در شکل گیری استراتژی شرکت را مورد تحلیل قرار میدهیم. فرض اساسی ما در این طبقه بندی این است که ما استراتژی های مالی را معادل یک الگوی تصمیم گیری در زمینه سیاست ها وبرنامه های مالی در درون یک واحد تجاری در نظر می گیریم و چنین فرض ...

 • 5. مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ تامین کننده نقش کارآفرینی و یکپارچگی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی

  این مقاله در پی ارائه مدلی است که از طریق آن بتوان به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی دست یافت. در این مقاله استدلال می شود برای ایجاد سیستمی که بتواند دستیابی به هدف مزیت رقابتی پایدار را با موفقیت دنبال کند، نیاز به مجموعه ای است که در آن چهار نقش مدیریتی، اجرا (p)، ایجاد (A)، کارآفرینی (E) و یکپارچه ...

 • 6. مدل اقتضایی کنترل استراتژیک در سازمان های صنعتی دفاعی

  استراتژی جهت گیری و نقطه توجه یک سازمان در دراز مدت است، که از طریق استفاده از منابع در یک محیط متغیر برای سازمان مزیت ایجاد می کند تا احتیاجات بازار تامین شده و انتظارات سهامداران براورده گردد. با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های داخلی و خارجی سازمانها که در محدوده زمانی برنامه استراتژیک و زمان اجرای ...

 • 7. طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران

  فرایند مدیریت استراتژیک شامل تدوین، اجرا و کنترل می باشد. در تدوین استراتژی، دیدگاه مینتزبرگ را مورد ملاحظه قرار داده ایم که معتقد است فرایندشکل گیری استراتژی می تواند پدیدار شونده و یا از پیش تعیین شده باشد. در اجرای استراتژی عموما کانون توجه به تغییرات محیطی است از این منظر تغییرات محیطی می تواند ...

 • 8. ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی : باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی (مورد : صنعت خدمات فنی و مهندسی)

  مقاله حاضر نتیجه تحقیقی میدانی است که به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی است که تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان (هماهنگی بیرونی) و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل (هماهنگی درونی) بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی چگونه است؟ جامعه آماری تحقیق ...

 • 9. هماهنگی استراتژیهای تغییر سازمانی و رابطه آن با افزایش عملکرد سازمان ها

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه هماهنگی گونه های استراتژی های تغییر سازمانی گونه های ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، نیروی انسانی، اهداف برافزایش عملکرد است روش جامعه پژوهشی حاضر شامل شرکتهای هواپیمایی خارجی فعال در ایران است و کل شرکتهای مذکور در طول سالهای 79-1384 به عنوان نمونه های تحقیق مورد ازمون قرار گرفتند ...

 • 10. اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی کیفیت

  در حالیکه پویایی بازارهای جهانی و لزوم توجه به چالشهای عصر حاضر مدیریت استراتژیک کیفیت را الزامی ساخته است و علیرغم توجه و تمرکز بسیاری بر کیفیت در ادبیات مدیریت توجه استراتژیک به مدیریت کیفیت مورد غفلت واقع شده و تنها در چند سال اخیر مباحث مدیریت استراتژیک کیفیت مطرح گردیده است در این تحقیق هدف اصلی ...

 • 11. استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی

  تحقیق، فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات و حقایق در جهت اثبات فرضیه(ها) یا پاسخ به سؤالاتی خاص است. تولید و توسعه ی علم، هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیقی است تا بدان وسیله بتوان افزایش کارآیی و اثربخشی را تحقق بخشید. تحقیق در مدیریت منابع انسانی، حوزه ای نظام مند از تحقیق در مدیریت است که در جست وجوی ...

 • 12. الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات

  در این مقاله پس از ذکر ناکامی های سازمانها در بکارگیری موثر فناوری اطلاعات و بیان اهمیت و ضرورت هماهنگی و همسویی میان استراتژی سازمان و استراتژی فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از موثرترین راهکارهای حل این مسئله؛ به تبیین الگوی عقلانی برای ارزیابی هماهنگی و همسویی میان این دو پرداخته می شود. در ادامه بر ...

 • 13. الگوی هماهنگی گونه های استراتژی مدیریت ریسک

  اکثر سازمان های پیچیده دستیابی به موفقیت و ادامه بقای خود بایستی ریسک های استراتژیک خود را به شکلی صحیح مدیریت کنند. مجموع ریسک هایی که سازمان در معرض آنها قرار می گیرد شامل ریسک های استراتژیک، ریسک های عملیاتی و ریسک های پروژه است. ریسک استراتژیک شامل مهمترین ریسک هایی است که سازمان در معرض آنها قرار ...

 • 14. الگوی هماهنگی استراتژی های آمیخته بازاریابی

  بازاریابی مداوم با هدف پوشش دهی نیازمندی انسان در جهان جریان دارد. در واقع بازاریابی به دنبال ارضای نیازها و خواسته هاست و به طور مداوم تلاش می کند که این کار را بهتر انجام دهد. در حقیقت این شیوه های بهتر ارضای نیاز است که شرکت های موفق را از ناموفق جدا می سازد. امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله بازاریابی ...

 • 15. هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختار به منظور بهبود عملکرد سازمان

  با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین اداره ها و بخش های داخلی، کارهای سازمان میان واحدهای اصلی تقسیم می شود و امکان استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم می گردد؛ ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش، مستلزم هماهنگ ساختن فعالیت های مذکور است. در واقع بدون هماهنگی، احتمال بروز تاخیر و اتلاف ...

1 2 بعدی »
تعداد کل: 17
آقای مشاور