مژگان عظیمی هاشمی

  • 1. حق شهروندی و فضای شهری

    حقوق شهروندی در قرون اخیر از مباحث پررونق و پرمناقشهی دو حوزهی حقوق و علوم سیاسی بوده است و شکلگیری آن هم زمان با تحولات اجتماعی برجستهای صورت گرفته است. اگرچه در ابتدای تاریخِ شهروندیِ مدرن، شهروندی و حقوق مترتب بر آن، صرفاً در چارچوب رابطهی فرد و دولت- ملت تعریف میشد. امروز همگام با تحولات اجتماعی ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور