محمد اجزاء شکوهی

  • 1. مدلی برای توسعه شهرهای ایران براساس محاسبات بازار کار

    در این مدل تلاش شده است که براساس تحولات جمعیتی و نتایج بازار کار، مدلی برای تحولات جمعیتی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تاثیرات آن بر رشد شهرها، ارائه شود. این مطالعه نشان می دهد که شهرهای ایران در سلسله مراتب شهری خود، از یک مکانیزم تحول پلکانی رشد و افت بر خوردار بوده اند. در این تحقیق، نظریه ...

  • 2. شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران

    با گسترش روزافزون و همه جانبه شهرهای بزرگ از یک سو و افزایش مشکلات ناشی از تراکم بیش از حد جمعیت، صنایع و ... دراین شهرها بوجود امدن مسائل اقتصادی - اجتماعی وکالبدی کلان شهرها از سوی دیگر طرح احداث شهرهای جدید به عنوان یک حرکت اساسی در نظام شهرنشینی کشور از دهه 1360 اغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد ...

  • 3. بررسی نقش تامین ا جتماعی در توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی شهر زنجان

    فضای زندگی شهری متاثر از زندگی رفتارها و نیازهای همه ساکنان آن می باشد به همیندلیل باید پذیرفت که رفع مشکلات شهرها مستلزم بررسی شناسایی و حل مشکلات مناطق خودرو و حاشیه ای می باشد حاشیه نشینان که بهدلیل مشکلات قانونی ساخت و ساز و همچنین مشکلات مالی توان ایجاد واحدهای مسکونی مناسب ندارند گرفتار چرخه ای ...

1
تعداد کل: 3
آقای مشاور