سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله

1,194 بازدید
تاریخ انتشار: 1389/02/29
چکیده:

برای دستیابی به توسعه محله ای که مبتنی بر مشارکت شهروندان در برنامه های توسعه می باشد بایستی ظرفیت سازی نمود ظرفیت سازی در سطح محله از طریق شناخت سرمایه اجتماعی میسر می شود هدف این مقاله شناخت ابعاد و سرمایه اجتماعی در سطح محله می باشد روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری چندمرحله ای به دست آمده است جامعه اماری ساکنانمحله های منطقه 9 مشهد بودندکه تعداد 381 نفر در 8 محله انتخاب گردیدند. ابعاد پیوند همسایگی اعتماد، مشارکت اجتماعی، کنترل غیررسمی و احساس تعلق به محله مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد و یافته های این تحقیق نشان میدهد که میانگین سرمایه اجتماعی افراد در سطح محله در یک طیف پنج قسمتی 2/99 به دست امده است که کمی از حد متوسط پایین تر است

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، اجتماعات محلی، توسعه ی محلی

اضافه به سبد خرید: سنجش میزان سرمایه اجتماعی در سطح محله

قیمت: 9,000 ریـال
9 صفحه   |   حجم فایل: 197 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1507 P
آقای مشاور