بررسی تاثیر ویژگیهای مسیر در فراوانی وقوع تصادفات

1,307 بازدید
تاریخ انتشار: 1385/12/02
چکیده:

این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگیهایی از قبیل متوسط ترافیک روزانه، عرض خط، تعداد خطوط و سایر مشخصات مسیر روی فراوانی وقوع تصادفات براساس تحقیقات گذشته می پردازد. وجود ترافیک زیاد و یا عدم تقسیم بندی خیابانها از جمله عواملی هستند که نگرانی درباره فراوانی تصادفات را افزایش می دهند. بنابراین، شناسایی این ویژگیها بخصوص در مناطق شهری که فراوانی تصادفات زیاد است، می تواند به مدیریت شهری در جلوگیری و کاهش تصادفات کمک کند. به عنوان مثال، در تحقیق که توسط Greibe انجام گردید، مشخص شد که AADT مهمترین متغیر تاثیرگذار بر فراوانی تصادفات می باشد، بطوریکه تعداد تصادفات با توان افزایشی 1/0-0/8 با AADT مرتبط است، و یا قطعات راه که فقط یک خط دارند، نسبت به قطعات راه با دو خط یا بیشتر تصادفات بیشتری از وسایل نقلیه را دارا هستند (Greibe,2003)

کلمات کلیدی: ویژگیهای مسیر، نواحی درون شهری، ایمنی

اضافه به سبد خرید: بررسی تاثیر ویژگیهای مسیر در فراوانی وقوع تصادفات

قیمت: 20,000 ریـال
26 صفحه   |   حجم فایل: 254 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1429 P
آقای مشاور