تحقیق در عملیات / پژوهش عملیاتی

 • 1. جزوه پژوهش عملیاتی مقدماتی

  این فایل حاوی بخش اول جزوه پژوهش عملیلتی خانم زهرا حسینی بوده و حاصل چند سال تدریس ایشان می باشد. فهرست مطالب به شرح ذیل می باشد:
  مقدمه
  فرموله کردن
  حل ترسیمی
  سیمپلکس
  حالت های خاص در روش سیمپلکس
  مساله ثانویه
  روابط بین مساله اولیه و ثانویه
  روش سیمپلکس ثانویه

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور