بازاریابی بین الملل

  • 1. مدیریت بازاریابی بین المللی

    مدیریت بازاریابی بین المللی حسن اسماعیل پور

    پیشگفتار
    در هزاره جدید، بازاریابی بین المللی، روش زندگی شرکت هایی شده است که قصد دارند به بقا و رشد خود در این دنیای پویای اقتصادی ادامه دهند. دهکده جهانی که هنوز چند صباحی ...

1
تعداد کل: 1
آقای مشاور